Kuvitus 02Oma työyhteisöni 

”Ihmiset suhtautuu niin eri tavalla muutoksiin, että joillekin voi olla jonkin tuolin värin vaihtuminenkin ihan täysin katastrofi. Toiset taas on, että ei mitään väliä missä istuu.”

Oma työyhteisösi on parhaimmillaan paras muutoksen voimavara. Ihmiset haluavat olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa heitä itseään koskeviin asioihin. Samalla kun muutosta eletään, sitä on ohjattava ja kanavoitava. Yhdessä tekemällä ja keskustelemalla voitte saada paljon aikaan.


Yhdessä eteenpäin

Yksinkertaisin tapa muutoksen tekemiseen on tehdä sitä yhdessä: rakentaa uutta, suunnitella, asettaa tavoitteita, valita työtapoja, toteuttaa ja arvioida saavutuksia. Tätä tehdessään ihmiset voivat keskustella, jakaa kokemuksia, purkaa paineita, iloita, surra, purnata, olla samaa tai eri mieltä, auttaa ja oppia. On lukematon määrä tapoja, joilla muutostyötä voi tehdä osana normaalia arkea. 

Pohdi yhdessä työyhteisösi muiden jäsenten kanssa, millaisia asioita muutoksen eteneminen vaatii. Mitä tarvitaan ja mitä pitää tehdä?

Kirjaa ylös keskustelussa esiin tulleita ajatuksia:

  • tieto ja sen lisääminen
  • ymmärryksen lisääminen
  • asenteisiin ja suhtautumisiin vaikuttaminen
  • luovuuden korostuminen – eteenpäin meneminen
  • perustehtäviimme kuuluvien asioiden eri tavalla tekeminen
  • muuta, mitä? 
Kun olet selvittänyt, mikä parhaiten edistää muutosta omassa työyhteisössäsi, pohdi mistä ja miten lähdet liikkeelle.  Tarvitaanko viestintää varten erillinen suunnitelma? Miten asenteisiin pystyy vaikuttamaan? Hyödynnetäänkö jo olemassa olevia käytäntöjä, vai otetaanko käyttöön uusia?

Kerro ja kuuntele

Muutostilanteen viestintää suunnitellessa kannattaa miettiä mitä viestitään, kenelle ja milloin.  Eri kohderyhmät, kuten asiakkaat, omaiset, muut työyksiköt tai yhteistyökumppanit tarvitsevat erilaista tietoa. 

Entuudestaan hyvin hoidettu työyhteisöviestintä luo toimivan perustan myös muutostilanteita varten. Jokainen muutos vie kuitenkin aikansa ja epävarmuuden hälventämiseksi on myös hyvä kertoa, ettei juuri nyt ole mitään uutta kerrottavaa. 


Muutoksen kokeminen

Kokemus on aina yksilöllinen. Kokemukset muutoksesta ovat erilaisia, sillä jokaisella ihmisellä on omanlaisensa eletty elämä.  Elämänkokemukseen tiivistyy myös se, miten hahmotamme maailmaa, minkälaisia arvoja, ennakkokäsityksiä ja yleistyksiä meillä elämästä on. 

Sama tilanne on jokaiselle erilainen, koska sille annetaan erilaisia merkityksiä ja se tulkitaan eri tavoin.  Jokainen tilanne herättää myös erilaisia tunteita, jotka puolestaan vaikuttavat ajatteluun, kokemukseen ja käyttäytymiseen eri tavoin. 


Kaikki mukaan

”Organisaatioita voidaan perustaa, mutta työyhteisöksi on kehityttävä.”

Usein muutos tulee annettuna. Vaikka muutoksen tavoitteet ja raamit ovat valmiina, tarvitaan muutoksen toteuttamisessa kaikkien osaamista ja voimavaroja. Muutosjohtaminen ei ole vain ylimmän johdon asia vaan voima muutokseen tulee koko henkilökunnalta. 

Osallistuminen uuden rakentamiseen vahvistaa henkilön sitoutumista muutokseen varsinkin silloin, kun muutos ei täytä hänen toiveitaan tai odotuksiaan. 

Kehittämisen lähtökohtana voisi olla näkökulma, jossa koko organisaatio luo yhdessä tulevaisuutta, oppii uutta ja jakaa saman unelman. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä