Muutoksen kokeminen

Muutoksen aikana puntaroidaan sen hyviä ja huonoja puolia, mahdollisuuksia ja kyseenalaistetaan epäilyttäviä asioita. Suhtautuminen muutokseen voi vaihdella sen eri vaiheiden mukana, toteutuksen edetessä.

Muutosuupumus

Ihmisten kokemukset muutoksesta vaikuttavat siihen, miltä päivittäinen työ tuntuu. Toiminnan ja työtapojen kehittäminen voivat kannustaa ihmisiä käyttämään omaa osaamistaan ja vahvistaa sitoutumista omaan työhön ja työyhteisöön. Toisaalta muutokseen voi myös kyllästyä ja uupua, jolloin puhutaan muutosuupumuksesta. Sen voivat synnyttää esimerkiksi
  • uudistuksen aiheuttama ylikuormitus
  • huonot vaikutusmahdollisuudet
  • vähäiset tai puuttuvat palkkiot
  • työyhteisön hajanaisuus
  • uusia arvoja ja toimintatapoja koskevat ristiriidat
  • palautteen puuttuminen aiemmista ideoista.

Muutosvastarinta

Negatiivista suhtautumista muutokseen kutsutaan muutosvastarinnaksi. Sen syntymiseen vaikuttavat esimiehen ja alaisen välinen suhde sekä muutoksessa käytetyt johtamisen keinot. Myös yhteisöllisyyden merkitys on suuri. Jokaisen työyhteisön jäsenen kokemukset ja tuntemukset ovat tosia ja niistä tulee keskustella. 

On tavanomaista, että joillakin uudet haasteet nostattavat muutosvastarintaa.  Jos esimiehenä havaitset, että työntekijän työ ei suju normaalilla tavalla, palauta mieleen organisaatiossasi yhteisesti sovittu toimintatapa työkyvyn ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Toimintatapa koskee myös muutostilanteita. 

Huolehdi samankaltaisuudesta

Esimiehenä sinun tulee olla tarpeeksi lähellä työyhteisöä, jotta pystyt kuulemaan alaistesi ilot ja huolet. Jos kuitenkin olet liian lähellä, voi esimiehen rooliin liittyvä valta ja vastuu hämärtyä - et voi olla yksi muiden työntekijöiden joukossa.
Muutostyö on paljon myös muutoskokemuksen kanssa olemista. Sinun ei tarvitse olla terapeutti: riittää, että tiedostat erilaisuuden ja osaat ottaa sen huomioon vuorovaikutustilanteissa. Esimiehenä et kuitenkaan voi tehdä töitä pelkästään erilaisuuden ehdoilla, vaan sinun on huolehdittava samankaltaisuudesta: siitä, että työyhteisö jakaa ymmärryksen perustehtävästään ja että töitä tehdään samansuuntaisesti. 

Ole valmis keskustelemaan ihmisten toiveista, huolista ja peloista. Säännölliset palaverit ja kahdenkeskiset muutoskeskustelut ovat hyviä tapoja pysyä kartalla siitä, miten muutos työyhteisössäsi koetaan. Tämän tiedon avulla pystyt myös johtamaan muutosta entistä paremmin.

Esimiehenä olet vaatimusten ristitulessa

”Sinun on pidettävä meidän puolta.” ”Miksi esimies ei koskaan ole paikalla?” ”Esimiehenä tehtäväsi on katsoa asiaa koko organisaation näkökulmasta, eikä vain oma työyksikkösi.” 

Tasapainoillessasi erilaisuuden ja samanlaisuuden välillä voit yhdessä työyhteisön kanssa nojata arvostavan vuorovaikutuksen ajatuksiin, jotka löydät työkalupakista. Hyviä ajattelun apuvälineitä ovat esimerkiksi: Muutos etenee mielessä ja Keskustellaan muutospaineista.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä