Kuvitus 04Päätöksenteko

Eri organisaatioissa toimivalta päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit on järjestetty eri tavalla. Hyvät päätökset eivät useinkaan ole itsessään riittäviä, vaan niitä edeltävän prosessin onnistuminen. Henkilöstö pitää ottaa mukaan muutosten suunnitteluun, jotta myös niiden toteuttaminen voisi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Eri organisaatioissa toimivalta, päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit on järjestetty eri tavalla. Ylimmän johdon, lukuisten työryhmien ja alatyöryhmien valmistelemat linjaukset ja valinnat tuntuvat usein olevan kaukana lähiesimiehen työstä. Useimmiten ne tulevat päätöksinä, joiden merkitystä saattaa olla vaikea ymmärtää oman yksikön perustehtävän näkökulmasta. 

Päätösvalta ja päätöksenteko julkisen sektorin organisaatioissa kuuluvat viime kädessä luottamushenkilöjohdolle. Perinteisesti strategiatyötä onkin pidetty ylimmän ammatillisen ja luottamushenkilöjohdon tehtävänä. Tällöin jatkuvana haasteena on se, miten henkilöstö saadaan toteuttamaan johdon linjaukset. 

Hyvät päätökset eivät useinkaan ole itsessään riittäviä. Merkityksellistä on niitä edeltävän prosessin onnistuminen. Henkilöstön tulee olla mukana jo muutosten suunnitteluvaiheessa, jotta luodaan edellytykset niiden onnistumiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Esimies toimii nivelenä päätösten valmistelijoiden ja – tekijöiden sekä työntekijöiden välillä.  Muutoksen onnistumisen avain on jatkuva ja avoin prosessi, jossa on tilaa vuoropuhelulle. 

Vaikuttamisen keinot 

Esimiesten toiminta, osallistuminen ja suhtautuminen ovat avainasemassa strategian ja sen linjaamien muutosten toteuttamiseksi. Johdon tehtävänä on luoda edellytyksiä esimiehille ja henkilöstölle osallistua strategisiin keskusteluihin ja muutoksen valmisteluun. 

Lue lisää

Selkeät roolit ja vastuut

Parhaimmillaan strategiatyö on jatkuvaa vuoropuhelua muutoksen suunnasta ja linjauksista johdon, henkilöstön ja palvelujen käyttäjien kanssa.

Asiat valmistellaan ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin keskustellen ja kuunnellen. Kukin huolehtii omasta roolistaan ja työnjaosta: poliittiset päättäjät strategisista linjauksista, ammatillinen ja keskijohto linjausten valmisteluista ja osallistumisen edellytysten luomisesta ja lähiesimiehet kokemusten välittämisestä ja linjausten toteuttamisesta yhdessä työyhteisöjensä kanssa.  Yhdessä tehtyä strategiaa ei tarvitse erikseen jalkauttaa tai viestiä. Se on jo yhteinen asia.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä